Make your own free website on Tripod.com
KPMM
KOLEJ PROFESIONAL MARA MELAKA
Jalan Hang Tuah, 75300 Melaka
Tel: 06-2812011/12
Faks: 06-2812009


Utama | Aktiviti | Berita | Flsafah | Kalender | Kelab/persatuan | Kursus | Hari-kelepasan | Syarat-kemasukan | peperiksaan
MPP | Penasihat-akademik | System-pengajian | pengetua | Peristiwa | Piagam | Staf-akademik | Staf-pentadbiran | Warden
 
 

Selamat datang

ACADEMIC CALENDAR 2002  JAN FEB MAC APR MAY  JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DEC  
SU                 1     1 SU
M       1.INSTR 12     1   2. INSTR 8     2 M
T 1.New Year . . 2     2.Reg new stud   3 1   3 T
W 2.Reg new stud     3 1.Labour day   3   4 2   4 W
R 3.Class Reg.     4 2.S.EXAMS   CLASS REG 1 5 3   5 R
F 4 1 1. BREAK 5 3.S.EXAMS   5 2 6 4 1 6.RAYA PUASA F
SA 5FS 2FS 2 6FS 4FS 1 6FS 3FS 7FS 5FS 2FS 7.RAYA PUASA SA
SU 6 3 3 7 5 2 7 4 8 6 3 8 SU
M 7.INSTR 1 4.INSTR 5 4.INSTR 8 8.INSTR 13 6.S.EXAMS 3 8. INSTR 1 5. INSTR 5 9. INSTR 9 7. INSTR 13 4.S.EXAMS 9 M
T 8 5 5 9 7.S.EXAMS 4 9 6 10 8 5.S.EXAMS 10 T
W 9 6 6 10 8.S.EXAMS 5 10 7 11 9 6.A.PUASA 11 W
R 10 7 7 11 9.S.EXAMS 6 11 8 12 10 7.S.EXAMS 12 R
F 11 8 8 12 10S.EXAMS 7 12 9 13 11 8.S.EXAMS 13 F
SA 12 9 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14 SA
SU 13 10 10 14 12 9 14 11 15 13 10 15 SU
M 14.INSTR 2 11.INSTR 6 11.INSTR 9 15.INSTR 14 13.Semester 10 15.INSTR 2 12.INSTR 6 16.INSTR 10 14.INSTR 14 11.Semester- 16 M
T 15 12 12 16 14.holidays 11 16 13 17 15 12.holisays 17 T
W 16 13 13 17 15.(7 weeks) 12 17 14 18 16 13.(7weeks) 18 W
R 17 14 14 18 16 13 18 15 19 17 14.Marking- 19 R
F 18 15 15 19 17 14 19 16 20 18 15.week 20 F
SA 19TS 16TS 16TS 20TS 18 15 20TS 17TS 21TS 19TS 16 21 SA
SU 20 17 17 21 19 16 21 18 22 20 17 22 SU
M 21.INSTR 3 18.INSTR 7 18.INSTR 10 22.REVISION 20 17 22.INSTR 3 19.INSTR 7 23.INSTR 11 21.REVISION 18 23 M
T 22 19 19 23.REVISION 21 18 23 20 24 22.REVISION 19 24 T
W 23 20 20 24.REVISION 22 19 24 21 25 23.REVISION 20 25.Christmas W
R 24 21 21 25.REVISION 23 20 25 22 26 24.REVISION 21 26 R
F 25 22 22 26.REVISION 24 21 26 23 27 25.REVISION 22 27 F
SA 26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28 SA
SU 27 24 24 28 26 23 28 25 29 27 24 29 SU
M 28.INSTR 4 25.BREAK 25.INSTR 11 29.S.EXAMS 27 24 29.INSTR 4 26.BREAK 30.INSTR 12 28.S.EXAMS 25 30 M
T 29 26.BREAK 26 30.S.EXAMS 28 25 30 27.BREAK . 29.S.EXAMS 26 31 T
W 30 27.BREAK 27   29 26   28.BREAK   30.S.EXAMS 27   W
R 31 28.BREAK 28   30 27   29.BREAK   31.S.EXAMS 28   R
F     29   31 28   30.BREAK     29   F
SA     30     29   31.National day     30   SA
SU           30             SU
M           31             M
   
   
    Mid semester break  
    Semester Holidays  
    Academic Breaks  
    First and third weeks holiday  
    Public Holidays  

Link:
Laman Halim


Utama | Aktiviti | Berita | Felsafah | Kalender | Kelab/persatuan | Kursus | Hari-kelepasan | Syarat-kemasukan | peperiksaan

MPP | Penasihat-akademik | System-pengajian | pengetua | Peristiwa | Piagam | Staf-akademik | Staf-pentadbiran| Warden